พระราชกฤษฎีกายุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลขุหลุกับเทศบาลตำบลตระการพืชผล และกำหนดเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๕

พระราชกฤษฎีกา

ยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลขุหลุกับเทศบาลตำบลตระการพืชผล

และกำหนดเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๔๕

                       

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 

โดยที่เป็นการสมควรยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลขุหลุกับเทศบาลตำบลตระการพืชผลตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขุหลุ และกำหนดเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๔๑ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกายุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลขุหลุกับเทศบาลตำบลตระการพืชผล และกำหนดเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๕”

 

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

มาตรา ๓  ให้ยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลขุหลุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเทศบาลตำบลตระการพืชผล ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

การใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลขุหลุได้กระทำไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการนั้น ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นอันใช้ได้และผูกพันเทศบาลตำบลตระการพืชผล

 

มาตรา ๔  เขตของเทศบาลตำบลตระการพืชผล ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ให้มีดังต่อไปนี้

หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากแนวเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕๐ ระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๔๙+๒๐๐ เมตร บริเวณพิกัด WC ๐๓๕๒๙๖

ด้านเหนือ

จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ฟากเหนือของทางแยกถนนสาธารณะ บริเวณพิกัด WC ๐๕๘๒๗๙

ด้านตะวันออก

จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นตรงขนานกับแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕๐ ระยะห่างประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ ๒,๒๕๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ฟากเหนือของสะพานคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา บริเวณพิกัด WC ๐๔๙๒๕๙

จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบริมคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวนตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ฟากเหนือของจุดที่คลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวาตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓๔ บริเวณพิกัด WC ๐๔๗๒๔๕

จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบฟากเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓๔ ระยะทางประมาณ ๒๑๙ เมตร ถึงถนนสาธารณะฟากตะวันตก (สายบ้านฮี - ดอนเค็ง) แล้วเลียบไปตามถนนสาธารณะ (สายบ้านฮี - ดอนเค็ง) ตามแนวเส้นแบ่งเขตตำบลนาพินกับตำบลขุหลุ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ฟากตะวันตกของทางแยกถนนสาธารณะ (สายบ้านดอนทับช้าง - ดอนเค็ง) บริเวณพิกัด WC ๐๓๙๒๓๐

จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตตำบลนาพินกับตำบลขุหลุ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ฟากเหนือของถนนสาธารณะ บริเวณพิกัด WC ๐๒๙๒๒๘

จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบริมถนนสาธารณะ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ฟากเหนือของถนนโยธาธิการ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕๐ - บ้านนาพิน) บริเวณพิกัด WC ๐๒๖๒๒๒

ด้านใต้

จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบริมถนนโยธาธิการ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕๐ - บ้านนาพิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับฟากตะวันออกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕๐ เลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕๐ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ ๒,๖๒๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งใต้ของจุดที่ห้วยคำพี่เขยตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕๐ บริเวณพิกัด WC ๐๑๑๒๑๑

จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นเลียบริมห้วยคำพี่เขยฝั่งใต้และเส้นแบ่งเขตตำบลเซเป็ดกับตำบลขุหลุ ด้านทิศใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของหัวยขุหลุ บริเวณพิกัด VC ๙๘๘๒๒๗

ด้านตะวันตก

จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นเลียบริมห้วยขุหลุฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเส้นแบ่งเขตตำบลขุหลุกับตำบลไหล่ทุ่ง ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยู่ฟากเหนือของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓๔ บริเวณพิกัด WC ๐๐๘๒๖๙

จากหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นเลียบริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ ๑,๑๗๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๑๑ บริเวณพิกัด WC ๐๑๘๒๖๔

จากหลักเขตที่ ๑๑ เป็นเส้นเลียบริมห้วยกุดปลาปากฝั่งตะวันตก ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๒ บริเวณพิกัด WC ๐๑๕๒๗๓

จากหลักเขตที่ ๑๒ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตตำบลคำเจริญกับตำบลขุหลุ ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๑๓ บริเวณพิกัด WC ๐๑๙๒๗๓

จากหลักเขตที่ ๑๓ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ ๒,๘๐๐ เมตร จนบรรจบหลักเขตที่ ๑

ดังปรากฏตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

ตามเส้นแนวเขตที่กล่าวไว้ในมาตรานี้ ให้มีหลักย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑.  แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกายุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลขุหลุกับเทศบาลตำบลตระการพืชผล และกำหนดเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2545

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลขุหลุมีประชากรไม่ถึงสองพันคนและไม่สามารถที่จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพในลักษณะองค์การบริหารส่วนตำบลได้ และประชาชนได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะยุบรวมกับเทศบาลตำบลตระการพืชผลที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกัน และโดยที่มาตรา ๔๑ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ประกอบกับมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ บัญญัติให้การเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลกระทำโดยพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุกัญญา/พิมพ์

๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๙

 

สุนันทา/ฐิติพงษ์/ตรวจ

A+B

๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๒๗ ก/หน้า ๑๕/๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕