พระราชกฤษฎีกายุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะพี้กับเทศบาลตำบลวังกะพี้ และกำหนดเขตเทศบาลตำบลวังกะพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๔๕

พระราชกฤษฎีกา

ยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะพี้กับเทศบาลตำบลวังกะพี้

และกำหนดเขตเทศบาลตำบลวังกะพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์

พ.ศ. ๒๕๔๕

                       

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

                     โดยที่เป็นการสมควรยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะพี้กับเทศบาลตำบลวังกะพี้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะพี้ และกำหนดเขตเทศบาลตำบลวังกะพี้

                         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔๑ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                          มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกายุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะพี้กับเทศบาลตำบลวังกะพี้ และกำหนดเขตเทศบาลตำบลวังกะพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๔๕”

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓  ให้รวมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะพี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของเทศบาลตำบลวังกะพี้ ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

การใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะพี้ได้กระทำไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการนั้น ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นอันใช้ได้และผูกพันเทศบาลตำบลวังกะพี้

มาตรา ๔  เขตของเทศบาลตำบลวังกะพี้ ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มีดังต่อไปนี้

                            หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่บริเวณริมคลองเหมืองพระยา ฝั่งตะวันออก ที่จุดซึ่งเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลวังกะพี้กับตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล มาบรรจบกัน บริเวณพิกัด PV ๑๔๓๔๓๗

ด้านเหนือ

                           จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตตำบลวังกะพี้กับตำบลบ้านเกาะ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ ๖,๐๐๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดกึ่งกลางริมแม่น้ำน่าน บริเวณพิกัด PV ๒๐๓๔๒๙

ด้านตะวันออก

                            จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเส้นแบ่งเขตตำบลวังกะพี้กับตำบลหาดกรวดลงมาทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ ๘,๐๐๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางแม่น้ำน่าน และบนเส้นแบ่งเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์กับอำเภอตรอน  บริเวณพิกัดPV ๑๘๘๓๗๕

ด้านใต้

                           จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์กับอำเภอตรอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ ๓,๘๐๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่บนจุดที่เส้นแบ่งเขตตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์กับตำบลวังแดง อำเภอตรอน และตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล มาบรรจบกัน บริเวณพิกัด PV ๑๕๕๓๖๑

ด้านตะวันตก

จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์กับอำเภอลับแลไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ ๙,๐๐๐ เมตร จนบรรจบหลักเขตที่ ๑

ดังปรากฏตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

ตามเส้นแนวเขตที่กล่าวไว้ในมาตรานี้ ให้มีหลักย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

๑.  แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกายุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะพี้กับเทศบาลตำบลวังกะพี้ และกำหนดเขตเทศบาลตำบลวังกะพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2545

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะพี้มีประชากรไม่ถึงสองพันคนและไม่สามารถที่จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพในลักษณะองค์การบริหารส่วนตำบลได้ และประชาชนได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะยุบรวมกับเทศบาลตำบลวังกะพี้ที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกัน และโดยที่มาตรา ๔๑ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ประกอบกับมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ บัญญัติให้การเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลกระทำโดยพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

สุกัญญา/พิมพ์

๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๙

สุนันทา/ฐิติพงษ์/ตรวจ

A+B

๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๒๗ ก/หน้า ๒๐/๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕