พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลศรีถ้อย เป็นเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง พ.ศ. ๒๕๔๕

พระราชกฤษฎีกา

เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลศรีถ้อย เป็นเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

พ.ศ. ๒๕๔๕

-----------------------

                                                           ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                           ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

                                                    เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลศรีถ้อย เป็นเทศบาลตำบล

เจดีย์หลวง

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

เทศบาล (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้

ดังต่อไปนี้

                        มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อเทศบาล

ตำบลศรีถ้อย เป็นเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง พ.ศ. ๒๕๔๕"

                        มาตรา  ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา  ๓  ให้เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลศรีถ้อย ในอำเภอแม่สรวย จังหวัด

เชียงราย เป็น "เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง"

                        มาตรา  ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันตำรวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร

          นายกรัฐมนตรี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากทางราชการได้เปลี่ยน

แปลงเขตปกครองท้องที่ สมควรเปลี่ยนชื่อของเทศบาลตำบลเพื่อให้ตรงกับชื่อของตำบลตามความ

เป็นจริง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการติดต่อกับทางราชการ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

ประชาชนในท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๕/๖๘ก/๑๕/๒๒ กรกฎคม ๒๕๔๕]

                                                                                    พุทธชาด / แก้ไข

                                                                                    ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๕

                                                                                    A+B ( C)