พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอและตำบลบางแห่ง พ.ศ. 2504

พระราชกฤษฎีกา

เปลี่ยนชื่ออำเภอและตำบลบางแห่ง

พ.ศ. ๒๕๐๔

-------------

                                                    ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                        ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔

                                                เป็นปีที่ ๑๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนชื่อท้องที่อำเภอและตำบลบางแห่งเสียใหม่

เพื่อให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพท้องที่ในปัจจุบัน และเพื่อรักษาไว้ซึ่งประวัติศาสตร์แห่งท้องที่

                        จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอและ

ตำบลบางแห่ง พ.ศ. ๒๕๐๔"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓ ให้เปลี่ยนชื่ออำเภอดังต่อไปนี้เสียใหม่ คือ

                        จังหวัดนครศรีธรรมราช

                        อำเภอท่ายาง เป็น อำเภอทุ่งใหญ่

                        จังหวัดน่าน

                        อำเภอและ เป็น อำเภอทุ่งช้าง

                        จังหวัดสงขลา

                        อำเภอจะทิ้งพระ เป็น อำเภอสทิงพระ

                        จังหวัดสระบุรี

                        อำเภอหนองหมู เป็น อำเภอวิหารแดง

                        จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                        อำเภอท่าขนอน เป็น อำเภอคีรีรัฐนิคม

                        มาตรา 4  ให้เปลี่ยนชื่อตำบลดังต่อไปนี้เสียใหม่ คือ

                        จังหวัดกาญจนบุรี

                        อำเภอท่าม่วง

                        ตำบลท่าตะคร้อ เป็น ตำบลพังตรุ

                        ตำบลพังตรุ เป็น ตำบลท่าตะคร้อ

                        จังหวัดหนองคาย

                        อำเภอเมืองหนองคาย

                        ตำบลดอนหมู เป็น ตำบลพระธาตุบังพวน

                        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                        อำเภอท่าเรือ

                        ตำบลไก้จ้น เป็น ตำบลท่าหลวง

                        จังหวัดแพร่

                        อำเภอสอง

                        ตำบลต้นหนุน เป็น ตำบลหัวเมือง

                        จังหวัดราชบุรี

                        อำเภอโพธาราม

                        ตำบลคลองควาย เป็น ตำบลท่าชุมพล

                        จังหวัดสงขลา

                        อำเภอเมืองสงขลา

                        ตำบลจะทิ้งหม้อ เป็น ตำบลสทิงหม้อ

                        จังหวัดสมุทรสาคร

                        อำเภอเมืองสมุทรสาคร

                        ตำบลบ้านไร่ เป็น ตำบลพันท้ายนรสิงห์

                        อำเภอกระทุ่มแบน

                        ตำบลหนองแขม เป็น ตำบลสวนหลวง

                        มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

     จอมพล ส. ธนะรัชต์

        นายกรัฐมนตรี

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนชื่อ

อำเภอและตำบลบางแห่งเสียใหม่ เพื่อให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพท้องที่ หรือชื่อที่ราษฎร

รู้จักและเรียกใช้กันอยู่อย่างแพร่หลาย และเพื่อรักษาไว้ซึ่งประวัติศาสตร์แห่งท้องที่

[รก.๒๕๐๔/๓๓/๓๘๒/๑๑ เมษายน ๒๕๐๔]