พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลอ่าวอุดม เป็นเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๕

พระราชกฤษฎีกา

เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลอ่าวอุดม เป็นเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๔๕

---------------------

                                                           ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                          ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

                                                    เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลอ่าวอุดม เป็นเทศบาลตำบล

เจ้าพระยาสุรศักดิ์

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช

บัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราช

กฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อเทศบาล

ตำบลอ่าวอุดม เป็นเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๕"

                        มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓ ให้เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลอ่าวอุดม ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เป็น "เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์"

                        มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร

         นายกรัฐมนตรี

------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากสมควรเปลี่ยนชื่อ

เทศบาลตำบลอ่าวอุดม ให้มีความเหมาะสม เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าพระยา

สุรศักดิ์มนตรี ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกและสร้างความเจริญให้กับอำเภอศรีราชา และเป็นไปตามเจตนารมณ์

ของประชาชนในท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๕/๖๘ก/๑๗/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕]

                                                                                    จารุวรรณ/พิมพ์

                                                                                    ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๕

                                                                                    A+B (C)