พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๓๒

พระราชกฤษฎีกา

เปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ

พ.ศ. ๒๕๓๒

-------------

                                                        ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                         ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

                                                    เป็นปีที่ ๔๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ ในท้องที่

ตำบลบ้านกลาง และตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๙  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ

มาตรา ๓๖ วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขต

อุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๓๒"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้เปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ  ซึ่งกำหนดไว้ใน

มาตรา ๓ แห่ง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยให้มีเขต

ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

  พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

        นายกรัฐมนตรี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากการประกอบ

อุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือในท้องที่ตำบลบ้านกลาง และตำบลมะเขือแจ้

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  ซึ่งจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออก

ภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้ขยายตัวกว้างขวางขึ้น  สมควรเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออก

ภาคเหนือให้สอดคล้องกับการขยายตัวดังกล่าว  และโดยที่มาตรา ๓๖  วรรคสาม  แห่งพระราช

บัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒  กำหนดว่า การเปลี่ยนแปลงเขต

อุตสาหกรรมส่งออกให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๓๒/๘๓/๒๕๒/๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๒]