พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑

พระราชกฤษฎีกา

เปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๓๑

------------

                                                       ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                           ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑

                                                   เป็นปีที่ ๔๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบังในท้องที่

แขวงลำปลาทิว  เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๙  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขต

อุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้เปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบังซึ่งกำหนดไว้ใน

มาตรา ๓ แห่ง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๓๑ โดย

ให้มีเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ

        นายกรัฐมนตรี

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องจากการประกอบ

อุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง  ในท้องที่แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง

พ.ศ. ๒๕๒๔ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง

พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้ขยายตัวกว้างขวางขึ้น สมควรเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบังให้

สอดคล้องกับการขยายตัวดังกล่าว และโดยที่มาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออก

ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๓๑/๑๘๕/๑พ/๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๑]