พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๓๑

ตราพระบรมราชโองการ

พระราชกฤษฎีกา

เปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง

พ.ศ. ๒๕๓๑

------------

                                                       ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                        ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๑

                                                   เป็นปีที่ ๔๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบังในท้องที่

แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๕๙  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลง

เขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๓๑"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้เปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง ซึ่งกำหนดไว้ใน

มาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยให้มี

เขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

    พลเอก ป. ติณสูลานนท์

         นายกรัฐมนตรี

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

---------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากการประกอบ

อุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง ในท้องที่แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง

พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้ขยายตัวกว้างขวางขึ้นสมควรเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบังให้

สอดคล้องกับการขยายตัวดังกล่าว และโดยที่มาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดว่า การเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกให้

ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๓๑/๓๓/๗๑/๑ มีนาคม ๒๕๓๑]