พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย ป่าแม่ทาน ป่าแม่เลิม และป่าแม่ปะ ป่าแม่ปงและป่าแม่ลอง ป่าแม่เกิ๋ง และป่าแม่สรอย บางส่วน ในท้องที่ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2554

พระราชกฤษฎีกา

เพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย ป่าแม่ทาน ป่าแม่เลิม และป่าแม่ปะ

ป่าแม่ปงและป่าแม่ลอง ป่าแม่เกิ๋ง และป่าแม่สรอย บางส่วน

ในท้องที่ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

พ.ศ. ๒๕๕๔

                  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

          โดยที่เป็นการสมควรเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย ป่าแม่ทาน ป่าแม่เลิม และป่าแม่ปะ ป่าแม่ปงและป่าแม่ลอง ป่าแม่เกิ๋ง และป่าแม่สรอย บางส่วน ในท้องที่ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

          มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย ป่าแม่ทาน ป่าแม่เลิม และป่าแม่ปะ ป่าแม่ปงและป่าแม่ลอง ป่าแม่เกิ๋ง และป่าแม่สรอย บางส่วน ในท้องที่ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๔”

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

          มาตรา ๓  ให้เพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย ป่าแม่ทาน ป่าแม่เลิม และป่าแม่ปะ ป่าแม่ปงและป่าแม่ลอง ป่าแม่เกิ๋ง และป่าแม่สรอย บางส่วน ในท้องที่ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ออกจากการเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามที่กำหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่พริก ป่าแม่เสลียม ป่าแม่ทาน และป่าแม่จางฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลดอนไฟ ตำบลบ้านกิ่ว ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ ตำบลสมัย ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ และตำบลแม่ถอด ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และป่าแม่สรอย ป่าแม่เกิ๋ง ป่าแม่ปง และป่าแม่ลอง ในท้องที่ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง และตำบลแม่ป้าก ตำบลแม่พุง ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ ภายในแนวเขตที่เพิกถอนตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑. แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย ป่าแม่ทาน ป่าแม่เลิม และป่าแม่ปะ ป่าแม่ปงและป่าแม่ลอง ป่าแม่เกิ๋ง และป่าแม่สรอย บางส่วน ในท้องที่ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๔

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความจำเป็นที่จะขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่บางส่วนในเขตอุทยานแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย ป่าแม่ทาน ป่าแม่เลิม และป่าแม่ปะ ป่าแม่ปงและป่าแม่ลอง ป่าแม่เกิ๋ง และป่าแม่สรอย บางส่วน ในท้องที่ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เนื้อที่ ๑๓๔ ไร่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง และปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ให้แก่ราษฎรบ้านปางกุ่มและหมู่บ้านใกล้เคียง และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เข้าทำประโยชน์และให้เพิกถอนพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปะอันเนื่องมาจากพระราชดำริออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติดังกล่าวแล้ว สมควรเพิกถอนพื้นที่ดังกล่าวออกจากการเป็นอุทยานแห่งชาติ และโดยที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตของตำบลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตามที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่พริก ป่าแม่เสลียม ป่าแม่ทาน และป่าแม่จางฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลดอนไฟ ตำบลบ้านกิ่ว ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ ตำบลสมัย ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ และตำบลแม่ถอด ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และป่าแม่สรอย ป่าแม่เกิ๋ง ป่าแม่ปง และป่าแม่ลอง ในท้องที่ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง และตำบลแม่ป้าก ตำบลแม่พุง ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ หลังจากที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับแล้ว โดยได้มีการแบ่งท้องที่ “ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ” ตั้งเป็น “ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ” เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ แบ่งท้องที่ “ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ” ตั้งเป็น “ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ” เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ แบ่งท้องที่ “ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น” ตั้งเป็น “ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น” เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ แบ่งท้องที่ “ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง” ตั้งเป็น “ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง” เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ และแบ่งท้องที่ “ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น” ตั้งเป็น “ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น” เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ และเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวระบุชื่อป่าสงวนแห่งชาติไม่ถูกต้องโดยระบุชื่อป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่พริก และป่าแม่เสลียม” ซึ่งมิได้อยู่ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติดังกล่าวตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ และมิได้ระบุชื่อป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย และป่าแม่เลิม และป่าแม่ปะ” ซึ่งอยู่ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติดังกล่าวตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ ไว้ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติดังกล่าว ประกอบกับระบุชื่อป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่เสลียม” แตกต่างไปจากชื่อป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่สะเลียม” ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐๔ (พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ สมควรแก้ไขเขตท้องที่การปกครองและชื่อป่าสงวนแห่งชาติให้ถูกต้องเสียในคราวเดียวกัน  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ณัฐวดี/ตรวจ

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๓๕ ก/หน้า ๑/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔