พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าเขาลำปี และหาดท้ายเหมือง บางส่วน ในท้องที่ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา พ.ศ. 2553

พระราชกฤษฎีกา

เพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าเขาลำปี และหาดท้ายเหมือง บางส่วน

ในท้องที่ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

พ.ศ. ๒๕๕๓

                       

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

เป็นปีที่ ๖๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าเขาลำปี และหาดท้ายเหมือง บางส่วนในท้องที่ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ ป่าเขาลำปี และหาดท้ายเหมือง บางส่วน ในท้องที่ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๓”

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                    มาตรา ๓  ให้เพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าเขาลำปี และหาดท้ายเหมือง บางส่วน ในท้องที่ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ออกจากการเป็นอุทยานแห่งชาติตามที่กำหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาลำปี และหาดท้ายเหมือง ในท้องที่ตำบลลำแก่น ตำบลทุ่งมะพร้าว ตำบลท้ายเหมือง ตำบลบางทอง และตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๙ ภายในแนวเขตที่เพิกถอนตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑.  แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ ป่าเขาลำปี และหาดท้ายเหมือง บางส่วน ในท้องที่ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๓

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความจำเป็นที่จะขอเข้าใช้พื้นที่บางส่วนในเขตอุทยานแห่งชาติป่าเขาลำปี และหาดท้ายเหมือง ในท้องที่ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เนื้อที่ประมาณ ๕๐ ไร่ เพื่อจัดตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา เป็นสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อกระจายการศึกษาสู่ภูมิภาคและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียง และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติป่าเขาลำปี และหาดท้ายเหมือง บางส่วนออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติแล้ว สมควรเพิกถอนพื้นที่ดังกล่าวออกจากการเป็นอุทยานแห่งชาติ  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓

นันท์นภัสร์/ตรวจ

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๓๒ ก/หน้า ๗/๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓