พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตสุขาภิบาลนครไทย อำเภอนครไทย เขตสุขาภิบาลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง เขตสุขาภิบาลบางกระทุ่ม เขตสุขาภิบาลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม เขตสุขาภิบาลบางระกำ เขตสุขาภิบาลปลักแรด อำเภอบางระกำ เขตสุขาภิบาลวงฆ้อง เขตสุขาภิบาลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม เขตสุขาภิบาลวังทอง อำเภอวังทอง และเขตสุขาภิบาลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2532

พระราชกฤษฎีกา

ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

บังคับในเขตสุขาภิบาลนครไทย อำเภอนครไทย เขตสุขาภิบาล

เนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง เขตสุขาภิบาลบางกระทุ่ม

เขตสุขาภิบาลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม เขตสุขาภิบาลบางระกำ

เขตสุขาภิบาลปลักแรด อำเภอบางระกำ เขตสุขาภิบาลวงฆ้อง

เขตสุขาภิบาลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม เขตสุขาภิบาลวังทอง

อำเภอวังทอง และเขตสุขาภิบาลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

พ.ศ. ๒๕๓๒

                   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๒

เป็นปีที่ ๔๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

                 โดยที่เป็นการสมควรให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาลนครไทย อำเภอนครไทย เขตสุขาภิบาลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง เขตสุขาภิบาลบางกระทุ่ม เขตสุขาภิบาลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม เขตสุขาภิบาลบางระกำ เขตสุขาภิบาลปลักแรด อำเภอบางระกำ เขตสุขาภิบาลวงฆ้อง เขตสุขาภิบาลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม เขตสุขาภิบาลวังทอง อำเภอวังทอง และเขตสุขาภิบาลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                   มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาลนครไทย อำเภอนครไทย เขตสุขาภิบาลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง เขตสุขาภิบาลบางกระทุ่ม เขตสุขาภิบาลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม เขตสุขาภิบาลบางระกำ เขตสุขาภิบาลปลักแรด อำเภอบางระกำ เขตสุขาภิบาลวงฆ้อง เขตสุขาภิบาลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม เขตสุขาภิบาลวังทอง อำเภอวังทอง และเขตสุขาภิบาลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๓๒”

  มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

  มาตรา ๓  ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๗๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕

                   มาตรา ๔  ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาลนครไทย อำเภอนครไทย เขตสุขาภิบาลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง เขตสุขาภิบาลบางกระทุ่ม เขตสุขาภิบาลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม เขตสุขาภิบาลบางระกำ เขตสุขาภิบาลปลักแรด อำเภอบางระกำ เขตสุขาภิบาลวงฆ้อง เขตสุขาภิบาลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม เขตสุขาภิบาลวังทอง อำเภอวังทอง และเขตสุขาภิบาลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

  มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในเขตสุขาภิบาลนครไทย อำเภอนครไทย เขตสุขาภิบาลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง เขตสุขาภิบาลบางกระทุ่ม เขตสุขาภิบาลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม เขตสุขาภิบาลบางระกำ เขตสุขาภิบาลปลักแรด อำเภอบางระกำ เขตสุขาภิบาลวงฆ้อง เขตสุขาภิบาลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม เขตสุขาภิบาลวังทอง อำเภอวังทอง และเขตสุขาภิบาลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก กำลังมีการขยายตัวทั้งในด้านการก่อสร้างอาคารและการผังเมือง สมควรให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในท้องที่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในด้านการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

สรัลพร/พิมพ์

๘ มกราคม ๒๕๕๑

ฐิติพงษ์/ตรวจ

๑๕ มกราคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖/ตอนที่ ๑๖๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๐/๔ ตุลาคม ๒๕๓๒