พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตสุขาภิบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ เขตสุขาภิบาลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน เขตสุขาภิบาลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม เขตสุขาภิบาลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล เขตสุขาภิบาลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ และเขตสุขาภิบาลบุ่ง อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2529