พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในท้องที่ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกอบัง ตำบลบางยอ ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางพึ่ง ตำบลตลาด ตำบลทรงคนอง ตำบลบางกระสอบ ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลสำโรงใต้ ตำบลบางครุ ตำบลบางหัวเสือ และตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทปราการ พ.ศ. 2524

พระราชกฤษฎีกา

ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ในท้องที่ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกอบัว ตำบลบางยอ

ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางพึ่ง ตำบลตลาด ตำบลทรงคนอง

ตำบลบางกระสอบ ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลสำโรงใต้

ตำบลบางครุ ตำบลบางหัวเสือ และตำบลบางจาก

อำเภอพระประแดง

จังหวัดสมุทรปราการ

พ.ศ. ๒๕๒๔

                   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔

เป็นปีที่ ๓๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

                 โดยที่เป็นการสมควรให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในท้องที่ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกอบัว ตำบลบางยอ ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางพึ่ง ตำบลตลาด ตำบลทรงคนอง ตำบลบางกระสอบ ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลสำโรงใต้ ตำบลบางครุ ตำบลบางหัวเสือ และตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                  มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในท้องที่ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกอบัว ตำบลบางยอ ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางพึ่ง ตำบลตลาด ตำบลทรงคนอง ตำบลบางกระสอบ ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลสำโรงใต้ ตำบลบางครุ ตำบลบางหัวเสือ และตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๒๔”

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                 มาตรา ๓  ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในท้องที่ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกอบัว ตำบลบางยอ ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางพึ่ง ตำบลตลาด ตำบลทรงคนอง ตำบลบางกระสอบ ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลสำโรงใต้ ตำบลบางครุ ตำบลบางหัวเสือ และตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ป. ติณสูลานนท์

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

                  ๑.  แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในท้องที่ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกอบัว ตำบลบางยอ ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางพึ่ง ตำบลตลาด ตำบลทรงคนอง ตำบลบางกระสอบ ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลสำโรงใต้ตำบลบางครุ ตำบลบางหัวเสือ และตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๒๔

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกอบัว ตำบลบางยอ ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลทรงคนอง และตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่ซึ่งมีสภาพเป็นที่สวนที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เพียงแห่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร อันสมควรรักษาสภาพไว้ไม่ให้ถูกทำลาย และในท้องที่ตำบลบางพึ่ง ตำบลตลาด ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลสำโรงใต้ ตำบลบางครุ ตำบลบางหัวเสือ และตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ก็กำลังขยายตัวทั้งในด้านการก่อสร้างอาคารและการผังเมือง สมควรให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในท้องที่ดังกล่าวเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

สรัลพร/พิมพ์

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

ฐิติพงษ์/ตรวจ

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๘/ตอนที่ ๒๑๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๘/๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๔