พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตสุขาภิบาลต้นไทร อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกา

ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

บังคับในเขตสุขาภิบาลต้นไทร อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

พ.ศ. 2542

-------------

                                              ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                    ให้ไว้ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

                                        เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน

            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้

ประกาศว่า

            โดยที่เป็นการสมควรให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขต

สุขาภิบาลต้นไทร อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 2

แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราช

กฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

            มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 บังคับในเขตสุขาภิบาลต้นไทร อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2542"

            มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

            มาตรา 3  ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตสุขาภิบาลต้นไทร

อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

            มาตรา 4  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

          พิชัย รัตตกุล

       รองนายกรัฐมนตรี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในเขตสุขาภิบาล

ต้นไทร อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส มีการขยายตัวทั้งในด้านการก่อสร้างและการผังเมือง

สมควรให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ใน

ด้านการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่

การจราจร จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.2542/39ก/49-18/05/42]