พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตเทศบาลตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2533

พระราชกฤษฎีกา

ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

บังคับในเขตเทศบาลตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

พ.ศ. ๒๕๓๓

                   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

เป็นปีที่ ๔๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตเทศบาลตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตเทศบาลตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๓๓”

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓  ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตเทศบาลตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากสุขาภิบาลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลบ้านบึง แต่โดยที่สุขาภิบาลบ้านบึงได้มีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อยู่แล้ว ตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาลบ้านบึง เขตสุขาภิบาลหัวกุญแจ อำเภอบ้านบึง และเขตสุขาภิบาลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๒๙ เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับการยกฐานะสุขาภิบาลบ้านบึงขึ้นเป็นเทศบาลตำบลบ้านบึง ประกอบกับพื้นที่บางส่วนของเทศบาลตำบลบ้านบึงซึ่งเดิมมิได้อยู่ในเขตสุขาภิบาลบ้านบึง แต่ได้ถูกยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลบ้านบึง ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๓๐ ด้วยนั้น กำลังมีการขยายตัวทั้งในด้านการก่อสร้างอาคารและการผังเมือง ซึ่งเป็นการสมควรนำพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใช้บังคับในท้องที่ดังกล่าวด้วย จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

สรัลพร/พิมพ์

๑๐ มกราคม ๒๕๕๑

ฐิติพงษ์/ตรวจ

๑๖ มกราคม ๒๕๕๑

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗/ตอนที่ ๙๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๔ มิถุนายน ๒๕๓๓