พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในท้องที่เขตสุขาภิบาลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ เขตสุขาภิบาลปะทิว เขตสุขาภิบาลมาบอำฤต อำเภอปะทิว เขตสุขาภิบาลละแม อำเภอละแม เขตสุขาภิบาลนาโพธิ์ เขตสุขาภิบาลป่าตะโก อำเภอสวี เขตสุขาภิบาลปากน้ำหลังสวน

พระราชกฤษฎีกา

ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

บังคับในเขตสุขาภิบาลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ เขตสุขาภิบาลปะทิว

เขตสุขาภิบาลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว เขตสุขาภิบาลละแม

อำเภอละแม เขตสุขาภิบาลนาโพธิ์ เขตสุขาภิบาลปากตะโก

อำเภอสวี เขตสุขาภิบาลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน

เขตสุขาภิบาลพะโต๊ะ กิ่งอำเภอพะโต๊ะ อำเภอหลังสวน

และเขตสุขาภิบาลปากน้ำชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

พ.ศ. ๒๕๓๓

                   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

เป็นปีที่ ๔๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 

                 โดยที่เป็นการสมควรให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ เขตสุขาภิบาลปะทิว เขตสุขาภิบาลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว เขตสุขาภิบาลละแม อำเภอละแม เขตสุขาภิบาลนาโพธิ์ เขตสุขาภิบาลปากตะโก อำเภอสวี เขตสุขาภิบาลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน เขตสุขาภิบาลพะโต๊ะ กิ่งอำเภอพะโต๊ะ อำเภอหลังสวน และเขตสุขาภิบาลปากน้ำชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

 

                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

                  มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ เขตสุขาภิบาลปะทิว เขตสุขาภิบาลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว เขตสุขาภิบาลละแม อำเภอละแม เขตสุขาภิบาลนาโพธิ์ เขตสุขาภิบาลปากตะโก อำเภอสวี เขตสุขาภิบาลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน เขตสุขาภิบาลพะโต๊ะ กิ่งอำเภอพะโต๊ะ อำเภอหลังสวน และเขตสุขาภิบาลปากน้ำชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พ.ศ. ๒๕๓๓”

 

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

                 มาตรา ๓  ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ เขตสุขาภิบาลปะทิว เขตสุขาภิบาลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว เขตสุขาภิบาลละแม อำเภอละแม เขตสุขาภิบาลนาโพธิ์ เขตสุขาภิบาลปากตะโก อำเภอสวี เขตสุขาภิบาลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน เขตสุขาภิบาลพะโต๊ะ กิ่งอำเภอพะโต๊ะ อำเภอหลังสวน และเขตสุขาภิบาลปากน้ำชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

 

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในเขตสุขาภิบาลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ เขตสุขาภิบาลปะทิว เขตสุขาภิบาลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว เขตสุขาภิบาลละแม อำเภอละแม เขตสุขาภิบาลนาโพธิ์ เขตสุขาภิบาลปากตะโก อำเภอสวี เขตสุขาภิบาลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน เขตสุขาภิบาลพะโต๊ะ กิ่งอำเภอพะโต๊ะ อำเภอหลังสวน และเขตสุขาภิบาลปากน้ำชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร กำลังมีการขยายตัวทั้งในด้านการก่อสร้างอาคารและการผังเมือง สมควรให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในท้องที่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในด้านการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

สรัลพร/พิมพ์

๑๐ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๑๗ มกราคม ๒๕๕๑

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗/ตอนที่ ๙๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๗/๔ มิถุนายน ๒๕๓๓