พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตสุขาภิบาลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง เขตสุขาภิบาลดอนเจดีย์ เขตสุขาภิบาลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ เขตสุขาภิบาลเขาพระ อำเภอเดิมนางบวช เขตสุขาภิบาลสามชุก อำเภอสามชุก เขตสุขาภิบาลหนองหญ้าไซ กิ่งอำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอสามชุก เขตสุขาภิบาลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง และเขตสุขาภิบาลท่าเสด็จ เขตสุขาภิบาลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2532

พระราชกฤษฎีกา

ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

บังคับในเขตสุขาภิบาลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง เขตสุขาภิบาลดอนเจดีย์

เขตสุขาภิบาลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ เขตสุขาภิบาลเขาพระ

อำเภอเดิมนางบวช เขตสุขาภิบาลสามชุก อำเภอสามชุก

เขตสุขาภิบาลหนองหญ้าไซ กิ่งอำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอสามชุก

เขตสุขาภิบาลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง และเขตสุขาภิบาลท่าเสด็จ

เขตสุขาภิบาลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ. ๒๕๓๒

                   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๒

เป็นปีที่ ๔๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

              โดยที่เป็นการสมควรให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง เขตสุขาภิบาลดอนเจดีย์ เขตสุขาภิบาลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ เขตสุขาภิบาลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช เขตสุขาภิบาลสามชุก อำเภอสามชุก เขตสุขาภิบาลหนองหญ้าไซ กิ่งอำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอสามชุก เขตสุขาภิบาลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง และเขตสุขาภิบาลท่าเสด็จ เขตสุขาภิบาลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                 มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง เขตสุขาภิบาลดอนเจดีย์ เขตสุขาภิบาลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ เขตสุขาภิบาลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช เขตสุขาภิบาลสามชุก อำเภอสามชุก เขตสุขาภิบาลหนองหญ้าไซ กิ่งอำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอสามชุก เขตสุขาภิบาลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง และเขตสุขาภิบาลท่าเสด็จ เขตสุขาภิบาลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๓๒”

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                 มาตรา ๓  ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง เขตสุขาภิบาลดอนเจดีย์ เขตสุขาภิบาลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ เขตสุขาภิบาลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช เขตสุขาภิบาลสามชุก อำเภอสามชุก เขตสุขาภิบาลหนองหญ้าไซ กิ่งอำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอสามชุก เขตสุขาภิบาลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง และเขตสุขาภิบาลท่าเสด็จ เขตสุขาภิบาลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในเขตสุขาภิบาลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง เขตสุขาภิบาลดอนเจดีย์ เขตสุขาภิบาลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ เขตสุขาภิบาลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช เขตสุขาภิบาลสามชุก อำเภอสามชุก เขตสุขาภิบาลหนองหญ้าไซ กิ่งอำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอสามชุก เขตสุขาภิบาลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง และเขตสุขาภิบาลท่าเสด็จ เขตสุขาภิบาลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี กำลังมีการขยายตัวทั้งในด้านการก่อสร้างอาคารและการผังเมือง สมควรให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในท้องที่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในด้านการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

สรัลพร/พิมพ์

๘ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๑๖ มกราคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖/ตอนที่ ๑๖๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๔/๔ ตุลาคม ๒๕๓๒