พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าคลองช่องคลองโคน ในท้องที่ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ให้เป็นป่าสงวน พ.ศ. 2495

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าคลองช่องคลองโคน ในท้องที่ตำบลคลองโคน

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ให้เป็นป่าสงวน พ.ศ. ๒๔๙๕

------------

                                                         ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                             ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

                                                    เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าคลองช่องคลองโคน ในท้องที่ตำบลคลองโคน

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ให้เป็นป่าสงวน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ

คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา

ขึ้นไว้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าคลองช่อง

คลองโคน ในท้องที่ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ให้เป็น

ป่าสงวน พ.ศ. ๒๔๙๕"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าคลองช่องคลองโคน ในท้องที่ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง

สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็น

ป่าสงวน

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๕/๖๙/๑๓๓๖/๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๕]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๔