พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าจีซางและป่าปางโรลิน ในท้องที่ตำบลพิรุณ ตำบลไพลิน และตำบลนาพะเนียด อำเภอไพลิน จังหวัดพระตะบอง ให้เป็นป่าสงวน พุทธศักราช 2488

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าจีซางและป่าปางโรลิน ในท้องที่ตำบลพิรุณ

ตำบลไพลิน และตำบลนาพะเนียด อำเภอไพลิน

จังหวัดพระตะบอง ให้เป็นป่าสงวน

พุทธศักราช ๒๔๘๘

                       

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๗)

ปรีดี พนมยงค์

ตราไว้ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๘

เป็นปีที่ ๑๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าจีซางและป่าปางโรลิน ในท้องที่ตำบลพิรุณ ตำบลไพลินและตำบลนาพะเนียด อำเภอไพลิน จังหวัดพระตะบอง ให้เป็นป่าสงวน

 

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าจีซางและป่าปางโรลิน ในท้องที่ตำบลพิรุณ ตำบลไพลินและตำบลนาพะเนียด อำเภอไพลิน จังหวัดพระตะบอง ให้เป็นป่าสงวน พุทธศักราช ๒๔๘๘”

 

มาตรา ๒[๑] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

มาตรา ๓ ให้ป่าจีซางและป่าปางโรลิน ในท้องที่ตำบลพิรุณ ตำบลไพลิน และตำบลนาพะเนียด อำเภอไพลิน จังหวัดพระตะบอง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นป่าสงวน

 

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ควง อภัยวงศ์

นายกรัฐมนตรี

สุภาพร/พิมพ์

๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๖

อรรถชัย/สุมลรัตน์ แก้ไข

๒ กันยายน ๒๕๔๖

A+B+C

 

[๑] รก.๒๔๘๘/๓๘/๔๕๔/๑๗ กรกฎาคม ๒๔๘๘