พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าชายเลนบางตะบูน ในท้องที่ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพ็ชรบุรี ให้เป็นป่าสงวน พ.ศ. 2491

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าชายเลนบางตะบูน ในท้องที่ตำบล

บางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพ็ชรบุรี

ให้เป็นป่าสงวน พ.ศ. ๒๔๙๑

----------

                               ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                             คณะอภิรัฐมนตรี ในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                                    รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                                                 อลงกฏ

                                                                 ธานีนิวัต

                                                               มานวราชเสวี

                                                               อดุลเดชจรัส

                                          ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๑

                                                     เป็นปีที่ ๓ ในรัชชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าชายเลนบางตะบูน ในท้องที่ตำบลบางตะบูน

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพ็ชรบุรี ให้เป็นป่าสงวน

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า

พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าชายเลน

บางตะบูน ในท้องที่ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพ็ชรบุรี ให้เป็นป่าสงวน

พ.ศ. ๒๔๙๑"

                        มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓ ให้ป่าชายเลนบางตะบูน ในท้องที่ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม

จังหวัดเพ็ชรบุรี ภายในแนวเขตต์ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าสงวน

                        มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

  จอมพล ป. พิบูลสงคราม

      นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๑/๗๑/๗๗๘/๗ธันวาคม ๒๔๙๑]

                                                                                    ชไมพร/พิมพ์

                                                                                    ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔