พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าดงเชือกช้าง ในท้องที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าดงเชือกช้าง ในท้องที่ตำบลทุ่งนุ้ย

อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พ.ศ. ๒๔๙๑

-------------

                                ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                              คณะอภิรัฐมนตรี ในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                                     รังสิต  กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                                                 อลงกฎ

                                                                 ธานีนิวัต

                                                               มานวราชเสวี

                                                                อดุลเดชจรัส

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๑

                                                            เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าดงเชือกช้าง ในท้องที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอเมือง

สตูล จังหวัดสตูล ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า

พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าดงเชือกช้าง

ในท้องที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๑"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ป่าดงเชือกช้าง ในท้องที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

         นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๑/๗๑/๗๘๔/๗ ธันวาคม ๒๔๙๑]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๔