พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าทุ่งค่าย ในท้องที่ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าทุ่งค่าย ในท้องที่ตำบลทุ่งค่าย

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พ.ศ. ๒๔๙๑

------------

                               ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                             คณะอภิรัฐมนตรี ในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                                  รังสิต  กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                                                   อลงกฎ

                                                                  ธานีนิวัต

                                                                มานวราชเสวี

                                                                 อดุลเดชจรัส

                                         ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๑

                                                  เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าทุ่งค่าย ในท้องที่ตำบลทุ่งค่าย อำเภอกันตัง

จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) และมาตรา ๗  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า

พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าทุ่งค่าย

ในท้องที่ตำบลทุ่งค่าย อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๑"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าทุ่งค่าย ในท้องที่ตำบลทุ่งค่าย อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ภายใน

แนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

        ควง อภัยวงศ์

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๑/๑๕/๒๑๑/๑๖ มีนาคม ๒๔๙๑]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๔