พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่านาทุ่งเปราะ ในท้องที่ตำบลท่าชมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2489

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่านาทุ่งเปราะ ในท้องที่ตำบลท่าชมวง

อำเภอรัตตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๙

-------------

                                                               อานันทมหิดล

                                     ตราไว้ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙

                                                  เป็นปีที่ ๑๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ

ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่านาทุ่งเปราะ ในท้องที่ตำบลท่าชมวง อำเภอ

รัตตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า

พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่านาทุ่ง

เปราะ ในท้องที่ตำบลท่าชมวง อำเภอรัตตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช

๒๔๘๙"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่านาทุ่งเปราะ ในท้องที่ตำบลท่าชมวง อำเภอรัตตภูมิ จังหวัด

สงขลา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

        ปรีดี พนมยงค์

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๙/๓๘/๔๐พ/๘ มิถุนายน ๒๔๘๙]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔