พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าบ้านตึก ในท้องที่ตำบลบ้านตึก และตำบลแม่สิน และป่าแม่สำ ในท้องที่ตำบลบ้านแก่ง และตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าบ้านตึก ในท้องที่ตำบลบ้านตึก

และตำบลแม่สิน และป่าแม่สำ ในท้องที่ตำบล

บ้านแก่ง และตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชชนาลัย

จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พ.ศ. ๒๔๙๑

----------

                               ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                             คณะอภิรัฐมนตรี ในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                                  รังสิต  กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                                                   อลงกฎ

                                                                  ธานีนิวัต

                                                                มานวราชเสวี

                                                                 อดุลเดชจรัส

                                            ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๑

                                                      เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าบ้านตึก ในท้องที่ตำบลบ้านตึก และตำบลแม่สิน

และป่าแม่สำ ในท้องที่ตำบลบ้านแก่ง และตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ให้เป็น

ป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) และมาตรา ๗  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า

พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าบ้านตึก

ในท้องที่ตำบลบ้านตึก และตำบลแม่สิน และป่าแม่สำ ในท้องที่ตำบลบ้านแก่ง และตำบลแม่สำ

อำเภอศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๑"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าบ้านตึก ในท้องที่ตำบลบ้านตึก และตำบลแม่สิน และป่าแม่สำ

ในท้องที่ตำบลบ้านแก่ง และตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ภายในแนวเขตตาม

แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

        ควง อภัยวงศ์

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๑/๑๕/๒๐๘/๑๖ มีนาคม ๒๔๙๑]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๔