พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าพรูขี้กลา ในท้องที่ตำบลคลองบาง และตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2489

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าพรุขี้กลา ในท้องที่ตำบลคลองบางและตำบล

ท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๙

------------

                                                              อานันทมหิดล

                                       ตราไว้ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙

                                                  เป็นปีที่ ๑๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้

ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าพรุขี้กลา ในท้องที่ตำบลคลองบางและตำบลท่า

งิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า

พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าพรุขี้กลา

ในท้องที่ตำบลคลองบางและตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๙"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าพรุขี้กลา ในท้องที่ตำบลคลองบางและตำบลท่างิ้ว อำเภอ

ห้วยยอด จังหวัดตรัง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

       ปรีดี  พนมยงค์

       นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๙/๓๘/๓๗พ/๘ มิถุนายน ๒๔๘๙]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๔