พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าภูแลนคา ในท้องที่ตำบลตลาดแล้ง ตำบลนาเสียว ตำบลยางหวาย ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าภูแลนคา ในท้องที่ตำบลตลาดแล้ง

ตำบลนาเสียว ตำบลยางหวาย ตำบลคอนสวรรค์

อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๒

----------

                              ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                                           รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                   ทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                  ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๒

                                       เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าภูแลนคา  ในท้องที่ตำบลตลาดแล้ง ตำบล

นาเสียว ตำบลยางหวายตำบลคอนสวรรค์ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑

จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าภูแลนคา

ในท้องที่ตำบลตลาดแล้ง ตำบลนาเสียว ตำบลยางหวาย ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๒"

                        มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓ ให้ป่าภูแลนคา  ในท้องที่ตำบลตลาดแล้ง ตำบลนาเสียว ตำบล

ยางหวาย ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ภายในแนวเขตต์ตามแผนที่

ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

  จอมพล ป. พิบูลสงคราม

      นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๒/๓๓/๔๖๕/๒๑ มิถุนายน ๒๔๙๒]

                                                                                    ชไมพร/พิมพ์

                                                                                    ๒ ตุลาคม ๒๕๔๔