พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าสน ในท้องที่ตำบลตำแย ตำบลละเจาะ และตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอกันทรารมย์ ตำบลตูม และตำบลศรีแก้ว อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าสน ในท้องที่ตำบลตำแย

ตำบลละเอาะ และตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอ

กันทรารมย์ ตำบลตูมและตำบลศรีแก้ว อำเภอ

กันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๑

-------------

                               ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                             คณะอภิรัฐมนตรี ในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                                  รังสิต  กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                                                   อลงกฎ

                                                                  ธานีนิวัต

                                                                มานวราชเสวี

                                                                 อดุลเดชจรัส

                                            ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๑

                                                  เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการกำหนดป่าสน ในท้องที่ตำบลตำแย ตำบลละเอาะ และตำบล

น้ำเกลี้ยง อำเภอกันทรารมย์ ตำบลตูมและตำบลศรีแก้ว อำเภอกันทรารมย์ ตำบลตูมและตำบล

ศรีแก้ว อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) และมาตรา ๗  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า

พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าสน ในท้องที่

ตำบลตำแย ตำบลละเอาะ และตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอกันทรารมย์ ตำบลตูมและตำบลศรีแก้ว

อำเภอกันทรารมย์ ตำบลตูมและตำบลศรีแก้ว อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็น

ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๑"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าสน ในท้องที่ตำบลตำแย ตำบลละเอาะ และตำบลน้ำเกลี้ยง

อำเภอกันทรารมย์ ตำบลตูมและตำบลศรีแก้ว อำเภอกันทรารมย์ ตำบลตูมและตำบลศรีแก้ว

อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็น

ป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

        ควง อภัยวงศ์

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๑/๗๒/๘๐๒/๑๔ ธันวาคม ๒๔๙๑]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๔