พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าเขาตันหยง ในท้องที่ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าเขาตันหยง ในท้องที่ตำบลกะลุวอ

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๔

------------

                                                            ในพระปรมาภิไธย

                                      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                                             ธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภาพฤฒิยากร

                                                      ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                            ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๔

                                                      เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าเขาตันหยง ในท้องที่ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง

นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑

จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเขาตันหยง

ในท้องที่ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๔"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ป่าเขาตันหยง ในท้องที่ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด

นราธิวาส ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๔/๕๕/๑๓๑๑/๔ กันยายน ๒๔๙๔]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๔