พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าแม่ยอมตะวันออก ในท้องที่ตำบลทุ่งแล้ง ตำบลนาพูน และตำบลวังชิ้น อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พุทธศักราช 2488

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าแม่ยมตะวันออก ในท้องที่ตำบลทุ่งแล้ง

ตำบลนาพูน และตำบลวังชิ้น อำเภอลอง

จังหวัดแพร่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๘

------------

                                ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                                 ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                       (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                        ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๗)

                                                           ปรีดี  พนมยงค์

                                    ตราไว้ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๘

                                                  เป็นปีที่ ๑๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นสมควรกำหนดป่าแม่ยมตะวันออก ในท้องที่ตำบลทุ่งแล้ง ตำบลนาพูน

และตำบลวังชิ้น อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑

จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าแม่ยม

ตะวันออก ในท้องที่ตำบลทุ่งแล้ง ตำบลนาพูน และตำบลวังชิ้น อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ให้เป็น

ป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๘"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าแม่ยมตะวันออก ในท้องที่ตำบลทุ่งแล้ง ตำบลนาพูน และตำบล

วังชิ้น อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ภายในแนวเขตต์ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นป่า

คุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

       ควง  อภัยวงศ์

       นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๘/๓๘/๔๓๐/๑๗ กรกฎาคม ๒๔๘๘]

                                                                                    ชไมพร/พิมพ์

                                                                                    ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔