พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าไอยสะเตียร์ ในท้องที่ตำบลบูกิ๊ต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าสงวน พ.ศ. 2494