พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าเขาม่วงหละ ในท้องที่ตำบลเขานิเวศ ตำบลบางริ้น และตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าเขาม่วงหละ ในท้องที่ตำบลเขานิเวศ

ตำบลบางริ้น และตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง

ระนอง จังหวัดระนอง ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พ.ศ. ๒๔๙๑

----------

                              ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                           คณะอภิรัฐมนตรี ในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                                รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                                               อลงกฏ

                                                          มานวราชเสวี

                                                          อดุลเดชจรัส

                                    ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๑

                                            เป็นปีที่ ๓ ในรัชชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าเขาม่วงหละ  ในท้องที่ตำบลเขานิเวศ ตำบล

บางริ้น และตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย(ฉะบับชั่วคราว) และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า

พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

     มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเขาม่วงหละ  ในท้องที่

ตำบลเขานิเวศ ตำบลบางริ้น และตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองให้เป็นป่า

คุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๑"

                        มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓ ให้ป่าเขาม่วงหละ ในท้องที่ตำบลเขานิเวศ ตำบลบางริ้น และตำบล

ปากน้ำ อำเภอระนอง จังหวัดระนอง ภายในแนวเขตต์ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็น

ป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ รักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

       นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๑/๗๒/๗๙๓/๑๔ ธันวาคม ๒๔๙๑]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๒ ตุลาคม ๒๕๔๔