พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าคลองล่าปัง ในท้องที่ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2489

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าคลองล่าปัง ในท้องที่ตำบลสะเดา

อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นป่า

คุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๘๙

-------------

                                 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                                                  คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                                     รังสิต  กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                                           พระยามานวราชเสวี

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๙

                                                        เป็นปีที่ ๑ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าคลองล่าปัง ในท้องที่ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา

จังหวัดสงขลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑

จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าคลองล่าปัง

ในท้องที่ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๘๙"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าคลองล่าปัง ในท้องที่ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๙/๖๑/๔๖๖/๑๗ กันยายน ๒๔๘๙]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔