พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าหนองไผ่ล้อม ในท้องที่ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2489

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าหนองไผ่ล้อม ในท้องที่ตำบลศรีมหาโพธิ์

อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๘๙

--------------

                                 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                                                  คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                                     รังสิต  กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                                           พระยามานวราชเสวี

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๙

                                                        เป็นปีที่ ๑ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าหนองไผ่ล้อม ในท้องที่ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอ

ศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑

จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าหนองไผ่ล้อม

ในท้องที่ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๘๙"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าหนองไผ่ล้อม ในท้องที่ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์

จังหวัดปราจีนบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๙/๖๑/๔๖๓/๑๗ กันยายน ๒๔๘๙]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔