พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าพุดหง ในท้องที่ตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2488

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าพุดหง ในท้องที่ตำบลหินตก

อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๘

                       

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๗)

ปรีดี พนมยงค์

ตราไว้ ณ วันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๘

เป็นปีที่ ๑๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าพุดหง ในท้องที่ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าพุดหง ในท้องที่ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๘”

มาตรา ๒[๑] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ป่าพุดหง ในท้องที่ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นป่าคุ้มครอง

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ควง อภัยวงศ์

นายกรัฐมนตรี

สุภาพร/พิมพ์

๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๖

นิลวรรณ/พชร/แก้ไข

๔ กันยายน ๒๕๔๖

A+B+C

[๑] รก.๒๔๘๘/๒๕/๒๙๓/๑ พฤษภาคม ๒๔๘๘