พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าลุ่มน้ำแม่ทา ในท้องที่ตำบลทาเหนือ และตำบลทาใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2488

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าลุ่มน้ำแม่ทา ในท้องที่ตำบลทาเหนือ

และตำบลทาใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัด

เชียงใหม่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๘

                  

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๗)

ปรีดี พนมยงค์

ตราไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๘

เป็นปีที่ ๑๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าลุ่มน้ำแม่ทา ในท้องที่ตำบลทาเหนือและตำบลทาใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าลุ่มน้ำแม่ทา ในท้องที่ตำบลทาเหนือและตำบลทาใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๘”

มาตรา ๒[๑] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ป่าลุ่มน้ำแม่ทา ในท้องที่ตำบลทาเหนือและตำบลทาใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

          ควง อภัยวงศ์

         นายกรัฐมนตรี

สุภาพร/พิมพ์

๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๖

อรรถชัย/สุมลรัตน์ แก้ไข

๒ กันยายน ๒๕๔๖

A+B+C

[๑] รก.๒๔๘๘/๕/๑๓๑/๒๓ มกราคม ๒๔๘๘