พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าห้วยหมากฟักและป่าห้วยผาปุ้ม ในท้องที่ตำบลแม่สะเรียง และตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดม่ฮ่องสอน ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2488

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าห้วยหมากฟักและป่าห้วยผาปุ้ม ในท้องที่

ตำบลแม่สะเรียง และตำบลแม่ลาน้อย อำเภอ

แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๘

                       

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๗)

ปรีดี พนมยงค์

ตราไว้ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๘

เป็นปีที่ ๑๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าห้วยหมากฟักและป่าห้วยผาปุ้ม ในท้องที่ตำบลแม่สะเรียงและตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นป่าคุ้มครอง

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าห้วยหมากฟักและป่าห้วยผาปุ้ม ในท้องที่ตำบลแม่สะเรียงและตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๘”

มาตรา ๒[๑] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ป่าห้วยหมากฟักและป่าห้วยผาปุ้ม ในท้องที่ตำบลแม่สะเรียง และตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นป่าคุ้มครอง

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ควง อภัยวงศ์

นายกรัฐมนตรี

สุภาพร/พิมพ์

๑ กันยายน ๒๕๔๖

อรรถชัย/สุมลรัตน์ แก้ไข

๒ กันยายน ๒๕๔๖

A+B+C

 

[๑] รก.๒๔๘๘/๓๘/๔๔๒/๑๗ กรกฎาคม ๒๔๘๘