พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าควนบ่อน้ำ ในท้องที่ตำบลเกาะยาว อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2488

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าควนบ่อน้ำ ในท้องที่ตำบลเกาะยาว

อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๘

------------

                                 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                                 ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                          (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                           ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๗)

                                                          ปรีดี  พนมยงค์

                                      ตราไว้ ณ วันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๘

                                                เป็นปีที่ ๑๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าควนบ่อน้ำ ในท้องที่ตำบลเกาะยาว อำเภอเมืองสตูล

จังหวัดสตูล ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑

จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควนบ่อน้ำ

ในท้องที่ตำบลเกาะยาว อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๘"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าควนบ่อน้ำ ในท้องที่ตำบลเกาะยาว อำเภอเมืองสตูล จังหวัด

สตูล ภายในแนวเขตต์ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ รักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

        ควง  อภัยวงศ์

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๘/๒๖/๓๒๓/๘ พฤษภาคม ๒๔๘๘]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔