พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าดงเสอเพลอ ในท้องที่ ตำบลพันคอน อำเภอกุมภวาปี และตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นป่าคุ้มครอง

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าดงเสอเพอ ในท้องที่ตำบลพันดอน

อำเภอกุมภวาปี และตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง

อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๘

--------------

                                   ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                                    ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                             (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                            ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๘๗)

                                                                ปรีดี  พนมยงค์

                                        ตราไว้ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๘

                                                    เป็นปีที่ ๑๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าดงเสอเพลอ ในท้องที่ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี

และตำบลบ้านตราด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑

จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าดงเสอ

เพลอ ในท้องที่ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี และตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด

อุดรธานี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๘"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าดงเสอเพลอ ในท้องที่ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี และตำบล

บ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ภายในแนวเขตต์ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา

นี้ เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

        ควง  อภัยวงศ์

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๘/๓๘/๔๓๖/๑๗ กรกฎาคม ๒๔๘๘]

                                                                                    ชไมพร/พิมพ์

                                                                                    ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔

a