พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าอ่าวทุ่งคาและป่าอ่าวสวี ในท้องที่ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร และในท้องที่ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2486

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าอ่าวทุ่งคาและป่าอ่าวสวี  ในท้องที่ตำบล

ทุ่งคา  อำเภอเมืองชุมพร  และในท้องที่ตำบล

ด่านสวี  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร  ให้เป็นป่า

คุ้มครอง  พุทธศักราช ๒๔๘๖

----------

                                ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                           คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                        (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                         ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐

                                      และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔)

                                                       อาทิตย์ ทิพอาภา

                                                       ปรีดี พนมยงค์

                              ตราไว้ ณ วันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๖

                                           เป็นปีที่ ๑๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าอ่าวทุ่งคา และป่าอ่าวสวี ในท้องที่ตำบลทุ่งคา อำเภอ

เมืองชุมพร และในท้องที่ตำบล ด้านสวี  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า  พุทธศักราช

๒๔๘๑ จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าอ่าวทุ่งคา

และป่าสวี  ในท้องที่ตำบลทุ่งคา  อำเภอเมืองชุมพร  และในท้องที่ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัด

ชุมพร  ให้เป็นป่าคุ้มครอง  พุทธศักราช ๒๔๘๖"

                        มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้  เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าอ่าวทุ่งคาและป่าสวี  ในท้องที่ตำบลทุ่งคา  อำเภอเมืองชุมพร

ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

  จอมพล ป. พิบูลสงคราม

     นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๖/๒๒/๖๘๓/๑๓ เมษายน ๒๔๘๖]

                                                                                    ชไมพร/พิมพ์

                                                                                    ๒ ตุลาคม ๒๕๔๔