พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าบางน้ำจืด ในท้องที่ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2486

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าบางน้ำจืด ในท้องที่ตำบลบางสน อำเภอปะทิว

จังหวัดชุมพร ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๖

-----------------

                                  ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                              คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                           (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                            ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐

                                          และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔)

                                                               อาทิตย์ทิพอาภา

                                                                ปรีดี  พนมยงค์

                                        ตราไว้ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๔๘๖

                                                       เป็นปีที่ ๑๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าบางน้ำจืด ในท้องที่ตำบลบางสน อำเภอปะทิว

จังหวัดชุมพร ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อาศัยอำนาจตามความในมารตา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช

๒๔๘๑ จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าบางน้ำจืด

ในท้องที่ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๖"

                        มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้ เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับตั้งแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าบางน้ำจืด ในท้องที่ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

  จอมพล ป. พิบูลสงคราม

       นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๖/๑๖/๕๘๒/๒๓ มีนาคม ๒๔๘๖]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๔