พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าคลองเรียน ในท้องที่ตำบลป่าพยอม อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2486

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าคลองเรียน ในท้องที่ตำบลป่าพยอม อำเภอ

ควนขนุน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๖

-------------

                                    ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                             คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                         (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                          ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐

                                         และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช๒๔๘๔)

                                                          อาทิตย์ทิพอาภา

                                                           ปรีดี  พนมยงค์

                                ตราไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๘๖

                                                  เป็นปีที่ ๑๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควรกำหนดกำหนดป่าคลองเรียน ในท้องที่ตำบลป่าพยอม อำเภอ

ควนขนุน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑

จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าคลอง

เรียน ในท้องที่ตำบลป่าพยอม อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช

๒๔๘๖"

                        มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าคลองเรียน ในท้องที่ตำบลป่าพยอม อำเภอควนขนุน จังหวัด

พัทลุง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๖/๖๕/๑๗๑๑/๑๔ ธันวาคม ๒๔๘๖]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๔