พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าห้วยเบี้ยและป่าห้วยบ่อทอง ในท้องที่ตำบลป่าแมต ตำบลวังทงและตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2486

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าห้วยเบี้ยและป่าห้วยบ่อทอง ในท้องที่ตำบล

ป่าแมต ตำบลวังทงและตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่

จังหวัดแพร่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๖

-------------

                                    ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                               คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                           (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                            ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐

                                           และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔)

                                                            อาทิตย์ทิพอาภา

                                                            ปรีดี พนมยงค์

                                    ตราไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๘๖

                                                  เป็นปีที่ ๑๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดป่าห้วยเบี้ยและป่าห้วยบ่อทอง ในท้องที่ตำบล

ป่าแมต ตำบลวังทงและตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช

๒๔๘๑ จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าห้วยเบี้ย

และป่าห้วยบ่อทอง ในท้องที่ตำบลป่าแมต ตำบลวังทงและตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัด

แพร่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๖"

                        มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับตั้งแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าห้วยเบี้ยและป่าห้วยบ่อทอง ในท้องที่ตำบลป่าแมต ตำบลวังทง

และตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

  จอมพล ป. พิบูลสงคราม

       นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๖/๖๕/๑๗๐๒/๑๔ ธันวาคม ๒๔๘๖]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๔