พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าเขาลอย ป่าบ้านโรง ให้เป็นป่าคุ้มครองในท้องที่ตำบลท่าไม้รวก และตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าเขาลอย-บ้านโรง ในท้องที่ตำบลท่าไม้รวก

และตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พ.ศ. ๒๔๙๒

--------------

                                 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                                                      รังสิต  กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                                ทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                               ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๒

                                                        เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าเขาลอย บ้านโรง ในท้องที่ตำบลท่าไม้รวก

และตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงมี

พระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเขาลอย-

บ้านโรง ในท้องที่ตำบลท่าไม้รวก และตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็น

ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๒"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าเขาลอย-บ้านโรง ในท้องที่ตำบลท่าไม้รวก และตำบลกลัดหลวง

อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๒/๓๓/๔๖๘/๒๑ มิถุนายน ๒๔๙๒]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๔