พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าชายเลนตั้งแต่คลองหาดทรายคำถึงคลองม่วงกลวง ในท้องที่ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2486

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าชายเลนตั้งแต่คลองหาดทรายดำถึงคลอง

ม่วงกลวง ในท้องที่ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๖

------------

                                    ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                               คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                           (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                           ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐

                                           และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช๒๔๘๔)

                                                             อาทิตย์ทิพอาภา

                                                            ปรีดี  พนมยงค์

                                ตราไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๘๖

                                                    เป็นปีที่ ๑๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควรกำหนดกำหนดป่าชายเลนตั้งแต่คลองหาดทรายดำถึงคลองม่วง

กลวง ในท้องที่ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑

จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าชายเลน

ตั้งแต่คลองหาดทรายดำถึงคลองม่วงกลวง ในท้องที่ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัด

ระนอง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๖"

                        มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าชายเลนตั้งแต่คลองหาดทรายดำถึงคลองม่วงกลวง ในท้องที่

ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา

นี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๖/๖๕/๑๗๑๔/๑๔ ธันวาคม ๒๔๘๖]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๔