พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าไม้ไผ่หนองงาม และป่าเขาสี่ล้านวังรัก ในท้องที่ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2486

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าไม้ไผ่หนองงามและป่าเขาสี่ล้านวังรัก ใน

ท้องที่ตำบลศรีสัชชนาลัย อำเภอศรีสัชชนาลัย จังหวัด

สุโขทัย ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๖

-------------

                                    ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                               คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                           (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                           ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐

                                          และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช๒๔๘๔)

                                                           อาทิตย์ทิพอาภา

                                                            ปรีดี  พนมยงค์

                                ตราไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๘๖

                                                  เป็นปีที่ ๑๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าไม้ไผ่หนองงามและป่าเขาสี่ล้านวังรัก ในท้องที่

ตำบลศรีสัชชนาลัย อำเภอศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑

จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "   พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าไม้ไผ่

หนองงามและป่าเขาสี่ล้านวังรัก ในท้องที่ตำบลศรีสัชชนาลัย อำเภอศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๖"

                        มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าป่าไม้ไผ่หนองงามและป่าเขาสี่ล้านวังรัก ในท้องที่ตำบล

ศรีสัชชนาลัย อำเภอศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา

นี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๖/๖๕/๑๗๐๕/๑๔ ธันวาคม ๒๔๘๖]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๔