พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าโป่งสลี ในท้องที่ตำบลสันทราย และตำบลบัวสลี อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2485

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าโป่งสลี ในท้องที่ตำบลสันทราย และตำบลบัวสลี

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๕

-------------

                                      ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                                  คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                               (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                              ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐

                                            และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔)

                                                                อาทิตย์พิทอาภา

                                                             พล อ. พิชเยนทร โยธิน

                                                                 ปรีดี  พนมยงค์

                                           ตราไว้ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๕

                                                         เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าโป่งสลี ในท้องที่ตำบลสันทราย และตำบลบัวสลี

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช

๒๔๘๑ จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าโป่งสลี

ในท้องที่ตำบลสันทราย และตำบลบัวสลี อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๕"

                        มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับตั้งแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าโป่งสลี ในท้องที่ตำบลสันทราย และตำบลบัวสลี อำเภอเมือง

เชียงราย จังหวัดเชียงราย ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๕/๘/๓๑๓/๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๕]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔