พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่ายางน้ำกลัดเหนือ ป่ายางน้ำกลัดใต้ และป่าสองพี่น้อง ในท้องที่ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอเขาย้อย และตำบลสองพี่น้อง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ยางน้ำกลัดใต้

สองพี่น้อง ในท้องที่ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ ตำบล

ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอเขาย้อย และตำบลสองพี่น้อง

อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๒

-----------

                                  ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                                                     รังสิต  กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                                 ทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๒

                                                        เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ยางน้ำกลัดใต้-สองพี่น้อง

ในท้องที่ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอเขาย้อย และตำบลสองพี่น้อง อำเภอ

ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงมี

พระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่ายางน้ำกลัด

เหนือ-ยางน้ำกลัดใต้ สองพี่น้อง ในท้องที่ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอ

เขาย้อย และตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๒"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ยางน้ำกลัดใต้-สองพี่น้อง ในท้องที่ตำบล

ยางน้ำกลัดเหนือ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอเขาย้อย และตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่ายาง จังหวัด

เพชรบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

         นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๒/๒๔/๒๙๑/๒๖ เมษายน ๒๔๙๒]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๔