พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าดอยอินทนนท์ ในท้องที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2484

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าดอยอินทนนท์ ในท้องที่ตำบลบ้านหลวง

อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๔

                       

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐)

อาทิตย์ทิพอาภา

พล.อ. พิชเยนทรโยธิน

ตราไว้ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔

เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าดอยอินทนนท์ ในท้องที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง

คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าดอยอินทนนท์ ในท้องที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๔”

มาตรา ๒[๑]  ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓  ให้ป่าดอยอินทนนท์ ในท้องที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ป. พิบูลสงคราม

นายกรัฐมนตรี

มณฑาทิพย์/พิมพ์

๙ กันยายน ๒๕๔๖

มณฑาทิพย์/แก้ไข

๑๑ กันยายน ๒๕๔๖

A+B+C

[๑] รก.๒๔๘๔/-/๑๘๖๔/๒๓ ธันวาคม ๒๔๘๔