พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าควนเคี่ยม-ไร่ลุ่ม ในท้องที่ตำบลบ้านนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าควนเคี่ยม-ไร่ลุ่ม ในท้องที่ตำบลนาโหนด

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พ.ศ. ๒๔๙๒

-----------

                                 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                                                  รังสิต  กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                                   ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                           ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒

                                                   เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าควนเคี่ยม-ไร่ลุ่ม ในท้องที่ตำบลนาโหนด อำเภอ

เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงมี

พระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควนเคี่ยม-

ไร่ลุ่ม ในท้องที่ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๒"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าควนเคี่ยม-ไร่ลุ่ม ในท้องที่ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง

จังหวัดพัทลุง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

       นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๒/๔๖/๖๑๑/๑๖ สิงหาคม ๒๔๙๒]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๔