พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าควนยาง ป่าควนเขาวัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง ในท้องที่ตำบลท่าช้าง และตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2492

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าควนยาง-ควนเขาวัง ในท้องที่

ตำบลท่าช้างและตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา  ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พ.ศ. ๒๔๙๒

-------------

                                    ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                                                     รังสิต  กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                                      ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                            ให้ไว้ ณ  วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒

                                                  เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าควนยาง-ควนเขาวัง ในท้องที่ตำบลท่าช้างและ

ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงมี

พระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควนยาง-

ควนเขาวัง ในท้องที่ตำบลท่าช้างและตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พ.ศ. ๒๔๙๒"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าควนยาง-ควนเขาวัง ในท้องที่ตำบลท่าช้างและตำบลฉลุง อำเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

         นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๒/๔๖/๖๐๕/๑๖ สิงหาคม ๒๔๙๒]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๔